3a Trobada Prenem l'escenari: MANIFESTLes companyes de l'Assemblea Prenem l'escenari VLC 2017, presenten el seu manifest i la il·lustració que acompanyarà estes jornades:

***IL.LUSTRACIÓ DE LES JORNADES PER Mö ilustración y serigrafía, SARA*** Artista valenciana que basa els seus dissenys en feminismes i l'antiespecisme. I a més organitza trobades com el PRIMA FEST

***MANIFEST*** [en castellano más abajo]
La Trobada <Prenem l’escenari!> va nàixer arran la presentació del documental “Tomar el escenario”, amb la intenció de fer una crítica i crear debat sobre el masclisme dins de l’escena musical alternativa. No obstant, volem ampliar-ho a altres àmbits (artístics , tècnics, relacionals) on el paper de la dona continua relegat a un segon plànol i la seua presència ha d’enfrontar atacs masclistes.

Les trobades les organitzem mitjançant assemblees obertes no-mixtes i les persones que hi treballem i participem ho fem de forma militant. Creiem en l’autogestió com una forma de desenvolupar-nos i potenciar-nos; volem també recordar que no és un festival, és un espai d’aprenentatge, sororitat i suport mutu, de debat, reflexió, encontre, i de compartir bons moments. No busquem l’elitisme musical, volem crear espais inclusius per a totes aquelles que vulguen dinamitar els discursos i les dinàmiques de poder que ens limiten.

En el darrer any hem pogut presenciar canvis notables a l’hora de prendre consciència per part de les dones músiques, que han anat buscant vies de complicitat i creant xarxes de sororitat, al mateix temps que s’han denunciat situacions discriminatòries com els cartells de concerts on se’ns invisibilitza i s’han posat en marxa mecanismes i eines per combatre estes situacions.

Algunes solucions com programar més grups on hi participen dones, bolleres i trans als festivals i concerts, són mesures insuficients però, entenem, necessàries per a fer les primeres passes. No obstant, el vertader canvi pel qual ni tan sols caldria pensar que 's'han de programar més grups' vindria del “prendre consciència” i partit, de cada individu. Per part del “grup opressor” de detectar la seua influència i responsabilitat dels seus privilegis i actuar per tal de deconstruir-los. Per part del grup oprimit, d’adonar-se del seu lloc davant el món i com afecten estos rols establerts al desenvolupament de la seua vida personal i artística.

Tot això inclou també donar una resposta contundent davant les agressions masclistes que es donen als espais musicals, per transformar-los en espais de seguretat. Perquè donar l’esquena a una realitat, no fa que esta desaparega. Per això, exigim visibilització i actuació mitjançant protocols, i en el cas de ser necessari, formació prèvia del personal.

Així doncs, tornem a reivindicar els espais que també són nostres. Tornem i tornarem a fer visible allò que el sistema heteropatriarcal vol mantenir en un segon plànol, com una “segona veu” que queda soterrada. Vos convidem a que sigueu partíceps i engranatge del canvi social necessari, a que, entre totes “capgirem” un 8 de Març que s’ha anat deformant amb el pas del temps, a que, amb “sororitat i rebel·lia”, prenem els nostres escenaris i resignifiquem els espais.

Perquè - recordant les paraules d’Ella Baker - nosaltres que creiem en la llibertat no podem descasar fins que arribe.

Amb sororitat sonora,

Assemblea prenem l’escenari
VLC, gener 2017

///CASTELLANO///

El Encuentro <Prenem l’escenari!> nació a raíz de la presentación del documental "Tomar el escenario", con la intención de hacer una crítica y crear debate sobre el machismo dentro de la escena musical alternativa. No obstante, queremos ampliarlo a otros ámbitos (artísticos, técnicos, relacionales) donde el papel de la mujer sigue relegado a un segundo plano y su presencia debe enfrentar ataques machistas.

Los encuentros los organizamos mediante asambleas abiertas no-mixtas y las personas que trabajamos y participamos, lo hacemos de forma militante. Creemos en la autogestión como una forma para desarrollarnos y potenciarnos; queremos también recordar que no es un festival, es un espacio de aprendizaje, sororidad y apoyo mutuo, de debate, reflexión, encuentro, y de compartir buenos momentos. No buscamos el elitismo musical, queremos crear espacios inclusivos para todas/es aquellas/es que quieran dinamitar los discursos y las dinámicas de poder que nos limitan.

En el último año hemos podido presenciar cambios notables a la hora de tomar conciencia por parte de las mujeres músicas, que han ido buscando vías de complicidad y creando redes de sororidad, al tiempo que se han denunciado situaciones discriminatorias como los carteles de conciertos donde se nos invisibiliza y se han puesto en marcha mecanismos y herramientas para combatir estas situaciones.

Algunas soluciones como programar más grupos donde participen mujeres, bolleras y trans en los festivales y conciertos, son medidas insuficientes pero, entendemos, necesarias para dar los primeros pasos. No obstante, el verdadero cambio por el que ni siquiera cabría pensar que 'se han de programar más grupos' vendría del "tomar conciencia" y partido, de cada individuo. Por parte del "grupo opresor" de detectar su influencia y responsabilidad de sus privilegios y actuar para deconstruir los mismos. Por parte del grupo oprimido, de darse cuenta de su lugar ante el mundo y cómo afectan estos roles establecidos en el desarrollo de su vida personal y artística.

Esto incluye también dar una respuesta contundente ante las agresiones machistas que se dan en los espacios musicales, para transformarlos en espacios de seguridad. Porque dar la espalda a una realidad, no hace que ésta desaparezca. Por ello, exigimos visibilización y actuación mediante protocolos, y en el caso de ser necesario, formación previa del personal.

Así pues, volvemos a reivindicar los espacios que también son nuestros. Volvemos y volveremos a hacer visible lo que el sistema heteropatriarcal quiere mantener en un segundo plano, como una "segunda voz" que queda enterrada. Os invitamos a que seáis partícipes y engranaje del cambio social necesario, a que, entre todas "demos la vuelta" a un 8 de Marzo que se ha ido deformando con el paso del tiempo, a que, con "sororidad y rebeldía", tomemos nuestros escenarios y resignifiquemos los espacios.

Porque - recordando las palabras de Ella Baker - nosotr*s que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que llegue.

Con sororidad sonora,

Assemblea prenem l’escenari
VLC, enero 2017

prenemlescenari@gmail.com
https://www.facebook.com/trobadaprenemvlc/

0 comentarios:

expressa't...